preskoči na sadržaj

Osnovna škola Ante Kovačića - Marija Gorica

Login
Termini informacija

Termini informacija za roditelje

Kalendar
« Kolovoz 2020 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
Prikazani događaji

Anketa
Jeste li zaljubljeni?



Preporuke

 





„ŠeR - Školski e-Rudnik“. Riječ je o jedinstvenoj aplikaciji preko koje će zainteresirana javnost imati pristup određenome setu statističkih podataka iz e-Matice o svim školama u Hrvatskoj. Ova aplikacija veliki je korak prema digitalizaciji i dodatnom otvaranju Ministarstva znanosti i obrazovanja zainteresiranoj javnosti.

https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiZWE3YTE4OWQtOWJmNC00OTJmLWE2MjktYTQ5MWJlNDNlZDQ0IiwidCI6IjJjMTFjYmNjLWI3NjEtNDVkYi1hOWY1LTRhYzc3ZTk0ZTFkNCIsImMiOjh9

Korisni linkovi
Korisni programi
Korisni download lin...
Static HTML
vijesti
❤️🤍💙
Administrator / datum: 5. 8. 2020. 09:19

Čestitamo Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja!


[OPŠIRNIJE]



NATJEČAJ za zapošljavanje pomoćnika u nastavi
Nikolina Malnar / datum: 14. 7. 2020. 07:37

Na temelju članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20) i sukladno uvjetima projekta Prsten potpore u okviru Poziva za dodjelu bespovratnih sredstava UP.03.2.1.03 "Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama, faza III" koji se financira sredstvima Europskog socijalnog fonda u okviru Operativnog programa "Učinkoviti ljudski potencijali" 2014-2020, OŠ Ante Kovačića, Marija Gorica, objavljuje

 

 

NATJEČAJ

za zapošljavanje pomoćnika u nastavi

 

 

CILJ PROJEKTA

Projektom je predviđen odabir, edukacija i zapošljavanje osoba na poslovima pomoćnika u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju radi postizanja boljih obrazovnih postignuća, uspješnije socijalizacije i emocionalnog funkcioniranja učenika.

 

POMOĆNICI U NASTAVI

Broj traženih osoba:  _1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme _30__ sati tjedno

                                _1 pomoćnika u nastavi nepuno radno vrijeme  __20__ sati tjedno

 

Mjesto rada: __Marija Gorica__

 

Vrsta ugovora: ugovor o radu na određeno vrijeme za nastavnu godinu 2020/2021

Prijevoz: u cijelosti 

POSEBNI UVJETI

 • završeno najmanje četverogodišnje srednjoškolsko obrazovanje sukladno članku 8. stavak 1. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima („Narodne novine“ br. 102/18, 59/19 i 22/20)
 • protiv osobe nije pokrenut kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine broj“ 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13, 152/14,  7/17,  68/18, 98/19 i 64/20)

 

Osim navedenih posebnih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i slijedeće opće uvjete:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se osoba prima

 

Na natječaj se mogu ravnopravno javiti kandidati oba spola.

 

Pomoćnik u nastavi ne smije biti roditelj/skrbnik niti drugi član uže obitelji učenika kojem/kojima se pruža potpora (članak 8. stavak 3. Pravilnika o pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim posrednicima)

 

OPIS POSLOVA

Pomoćnik u nastavi je osoba koja pruža neposrednu potporu učeniku tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, pri uzimanju hrane i pića, u obavljanju higijenskih potreba, u svakodnevnim nastavnim, izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima, a sve prema izrađenome programu rada prema utvrđenim funkcionalnim sposobnostima i potrebama svakog pojedinog učenika te uputama učitelja/nastavnika, stručnih suradnika škole, odnosno stručnog tima. Pomoćnik u nastavi može pružati potporu jednom ili dvoje učenika u istome razrednom odjelu ili različitim razrednim odjelima ili skupini učenika istog razrednog odjela/odgojno-obrazovne skupine uzimajući u obzir individualne potrebe svakog učenika.

 

Poslovi pomoćnika u nastavi su: potpora u komunikaciji i socijalnoj uključenosti, potpora u kretanju, potpora pri uzimanju hrane i pića, potpora u obavljanju higijenskih potreba, potpora u obavljanju školskih aktivnosti i zadataka, suradnja s radnicima škole te vršnjacima učenika u razredu.

 

DODATNA ZNANJA I VJEŠTINE

Poštivanje različitosti, afinitet prema djeci s teškoćama u razvoju, otvorenost, odgovornost, fleksibilnost, razvijene komunikacijske vještine, podjednaka sklonost individualnom i timskom radu, točnost u izvršavanju poslova, organiziranost, emocionalna stabilnost i dosljednost.

 

POŽELJNO

Osnovna razina znanja stranog jezika (engleski jezik, njemački jezik); iskustvo u neposrednom radu s djecom s teškoćama u razvoju; iskustvo u volontiranju.

 

PRIJAVA NA NATJEČAJ

Uz prijavu na natječaj kandidati trebaju priložiti:

 1. životopis (vlastoručno potpisan, s navedenim podacima o volontiranju - naziv institucije / udruge / tvrtke gdje je ostvareno volontiranje, iskustvu u radu s djecom i znanju stranog jezika)
 2. dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice ili preslika domovnice)
 3. dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe/diplome ili potvrda o stečenoj stručnoj spremi)
 4. dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (preslika, ne starija od dana objave natječaja)

 

U prijavi obavezno navesti adresu stanovanja, kontakt broj mobitela i elektronsku poštu (e-mail).

 

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja, kao i rješenje, odnosno potvrdu o priznatom statusu, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.).
 
Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ broj 121/17) dužni su dostaviti sve dokaze iz članka 103. citiranog Zakona. Dokazi potrebni za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju objavljeni su na internet stranici Ministarstva hrvatskih branitelja Republike Hrvatske:

https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages//NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje//Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Osobni podaci kandidata prikupljaju se radi provedbe natječajnog postupka za zapošljavanje pomoćnika u nastavi i neće se koristiti u druge svrhe.

Za kandidate prijavljene na natječaj koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera sposobnosti putem intervjua (u razdoblju 24.8.–2.9.2020. godine). Točna informacija o mjestu i vremenu održavanja prethodne provjere sposobnosti objavit će se na Internet stranici škole i Internet stranici projekta Prsten potpore: http://pomocnici.zagrebacka-zupanija.hr/index.html . Ako kandidat ne pristupi prethodnoj provjeri sposobnosti, smatra se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Izabrani kandidat/inja dužni su proći program uvođenja u rad u vidu osposobljavanja koji će biti organiziran kroz 20 sati i to prije početka rada.

 

Izabrani/a kandidat/inja bit će po potrebi upućen/a na liječnički pregled u ustanovu medicine rada u svrhu dobivanja svjedodžbe o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarne knjižice.

 

S kandidatom/injom za pomoćnika u nastavi, obrazovna ustanova – osnovna škola sklopit će pisani Ugovor o radu u kojem će biti utvrđeni poslovi, trajanje, tjedno zaduženje te međusobna prava, obveze i odgovornosti ugovornih strana.

 

Rok prijave je trideset (30) dana od dana objave natječaja  14. 7. 2020. godine.

 

Prijave na natječaj s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostavljaju se na adresu škole:

 

OŠ Ante Kovačića, Gorički trg 3, 10299 Marija Gorica s naznakom "NE OTVARAJ – NATJEČAJ ZA POMOĆNIKE U NASTAVI".

Nepravodobne i nepotpune prijave neće biti razmatrane.

Za sve informacije možete se obratiti na brojeve  01-3396-987.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.                                            

 

 

Ravnateljica

Jasna Horvat, mag.prim.educ.

 

 

 

KLASA: 112-03/20-01/9

URBROJ:238/19-120-20-1

Marija Gorica, 14.7.2020.


[OPŠIRNIJE]



Razredne novine naših drugašića
Maja Kralj / datum: 8. 7. 2020. 14:21

Učenici 2. razreda su zajedno s učiteljicom Sanjom u nastavi na daljinu bili posebno vrijedni i uspjeli su izraditi i vlastite razredne novine.

"Mali Kovačići" projektni je zadatak razrednih novina koji su učenici on-line, uz vodstvo učiteljice Sanje Hudina, uspješno odradili.

Krasan je to pregled protekle uzbudljive školske godine u 2. razredu.

Bravo za učenike i učiteljicu!

Svakako pogledajte i pročitajte "Male Kovačiće" u privitku.

 

 


[OPŠIRNIJE]



POPIS DRUGIH OBRAZOVNIH MATERIJALA
Nikolina Malnar / datum: 8. 7. 2020. 11:04

Poštovani roditelji

 

niže su navedeni drugi obrazovni materijali koji će biti u upotrebi u školskoj godini 2020./2021.


[OPŠIRNIJE]



Upis u 1. razred
Sabina Rubinić / datum: 7. 7. 2020. 19:54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Upis u 1. razred OŠ Ante Kovačića bit će u:

- ponedjeljak, 13. srpnja, 14 - 19 sati
- utorak, 14. srpnja, 9 - 13 sati.

Molimo vas da sa sobom ponesete:
- kopiju rodnog lista
- kopiju domovnice
- OIB
- JMBG.

Dijete ne mora biti prisutno prilikom upisa.
Ukoliko vam navedeni termini ne odgovaraju, molimo vas da nazovete na broj telefona 3392-936 radi dogovora o drugom terminu.

 


[OPŠIRNIJE]



Podjela svjedodžbi i nagrada
Maja Kralj / datum: 6. 7. 2020. 12:04

[OPŠIRNIJE]



HVALA Općini!
Maja Kralj / datum: 3. 7. 2020. 12:31
Općina Marija Gorica će početak iduće školske godine ponovno uljepšati i olakšati učenicima i roditeljima.
Kao i svake godine, sve prvašiće će na klupama dočekati kutije s kompletnim priborom za likovnu kulturu. 🎨
Osim toga, Općina opet financira nabavu školskih papuča ili tenisica za tjelesni odgoj učenicima od 1. do 8. razreda u iznosu od najviše 200,00 kuna. 🤸
Uz to, Općina sufinancira i nabavu dopunskih nastavnih sredstava za obvezne nastavne predmete učenicima. 📚
Sve detalje o kriterijima za sufinanciranje te podnošenju zahtjeva doznajte na službenoj mrežnoj stranici Općine: http://marija-gorica.hr/index.php/hr/
Hvala Općina Marija Gorica i načelnici Marici Jančić!

[OPŠIRNIJE]



Podjela svjedodžbi
Sabina Rubinić / datum: 2. 7. 2020. 11:13
Dragi učenici!
 
Podjela učeničkih svjedodžbi, nagrada i pohvalnica bit će u ponedjeljak, 6. srpnja, u 8 sati u dvorištu škole.
 
Radi isteka ugovora s Meštrović prijevozom, školski autobus neće voziti te dođite u pratnji članova svojih obitelji.
 
Ukoliko nećete moći prisustvovati podjeli svjedodžbi, možete ih podići u tajništvu škole.
 
                                                 Želimo vam zdravo, radosno i toplo ljeto! 
 

[OPŠIRNIJE]



Pohvale vrijednim robotičarima
Maja Kralj / datum: 1. 7. 2020. 11:10

Stigle su nam pohvalnice i zahvalnice za mentore i sudionike Croatian Makers Lige ove školske godine. Čestitamo! 👏


[OPŠIRNIJE]



Uz posljednji dan nastave...
Maja Kralj / datum: 26. 6. 2020. 13:52

Posljednjeg dana nastave ove izuzetno izazovne godine, još jednom zahvaljujemo svim učenicima i roditeljima na strpljenju, suradnji, razumijevanju i podršci. heart

Svim učiteljima želimo bezbrižan i itekako zaslužen odmor.

Uz podsjetnik da je podjela svjedodžbi 6. srpnja u 8 sati, pozivamo vas da ovdje pogledate jako simpatične i originalne posvete osmaša učiteljima. smiley

 


[OPŠIRNIJE]



Osmaši, sretno!
Maja Kralj / datum: 25. 6. 2020. 23:04

Večeras smo nastavili lijepu dugogodišnju tradiciju i svečano se oprostili s jednom posebnom generacijom učenika.
Svi se pridružujemo željama naše ravnateljice:

"Draga djeco, želimo vam puno uspjeha pri upisu u srednje škole i u budućem školovanju. Bili ste divna generacija i radosni smo što ste stasali u divne mlade ljude, spremne krenuti u život! Nedostajat ćete nam i uvijek ćemo vas samo spominjati po dobrome. Vaša malena učionica bit će tiha bez vas i zauvijek će čuvati uspomenu na jednu posebnu, malenu generaciju učenika koji su u njoj šaputali, smijali se i radovali svakome danu! Vrata naše Škole uvijek su vam otvorena, bez obzira što ste danas okrenuli posljednju stranicu osnovnoškolskog obrazovanja.
Budite i dalje ponos ove škole, svoje obitelji, zavičaja i domovine! Ostat ćete zauvijek naših 11 veličanstvenih!" ❤️

Kratki film posvećen našim osmašima svakako pogledajte na ovoj poveznici.

Na školskoj facebook stranici možete vidjeti sve fotografije s oproštajne svečanosti.


[OPŠIRNIJE]



Prijedlog školske zastave i himne
Administrator / datum: 25. 6. 2020. 09:39

Vrijedni i kreativni četvrtaši iznenadili su nas idejnim rješenjem školske himne i zastave na čemu već duže radimo, no pandemija nas je i u tome usporila. Nadamo se da će na jednom od predstojećih školskih svečanosti zavijoriti školska zastava i zagrmiti školska himna malih i velikih Kovačića!

 

 


[OPŠIRNIJE]



Nije znanje znanje znati, već je znanje znanje dati
Maja Kralj / datum: 23. 6. 2020. 12:25

Krasno druženje organizirali su jučer u dvorištu župnoga dvora roditelji naših četvrtaša za svoju učiteljicu Renatu. ❤️
Sjetu zbog oproštajke s učiteljicom ublažio je roštilj, zajedničko prisjećanje lijepih uspomena, nogomet i smijeh.
Nije znanje znanje dati, već je znanje znanje dati - citat je koji se provlačio druženjem.

Bravo za roditelje, djecu i učiteljicu! Lijepi primjer suradnje...😊

Fotografije su na školskoj Facebook stranici.


[OPŠIRNIJE]



Uz prvi dan ljeta...
Maja Kralj / datum: 21. 6. 2020. 08:50

Škola je u punom cvatu, samo joj nedostaje još vrijednih pčelica...
Željeli bismo da vas fotografije škole snimljene prije nekoliko dana razvedre.
Prvi dan ljeta možda ne izgleda obećavajuće, ali svima, od srca, želimo da nam idući dani budi topli, obasjani sucem, rascvjetani i bezbrižni... ☀️🌹🌸🏵️🌻🌼💮🌿

Veliko HVALA svim učenicima, roditeljima, djelatnicima škole, mještanima i prijateljima koji su se zajedničkim snagama potrudili da nam škola izgleda ovako lijepo. ❤️

☀️🌹🌸🏵️🌻🌼💮🌿


[OPŠIRNIJE]



Obavijesti uoči posljednjeg tjedna nastave
Administrator / datum: 19. 6. 2020. 12:25

Dragi naši učenici, poštovani roditelji!
Predstoji nam posljednji nastavni tjedan te vam prosljeđujemo nekoliko važnih obavijesti.
U ponedjeljak, 22. lipnja, je državni praznik Dan antifašističke borbe i nema nastave.
U utorak, 23. lipnja, nastava se održava prema rasporedu.
Završna svečanost učenika 8. razreda bit će u četvrtak, 25. lipnja u 18 sati u sportskoj dvorani.
Povratak udžbenika i nastavnih materijala za učenike od 1. do 8. r. bit će 25. lipnja u školi, u dogovoru s razrednicima.
Nastavna godina završava 26. lipnja.
Podjela svjedodžbi, nagrada i pohvala bit će 6. srpnja u 8 sati u školi.

Želimo vam dugo, toplo i zdravo ljeto! ☀️

Jasna Horvat, ravnateljica


[OPŠIRNIJE]



Veselimo se Ruksaku (punom) kulture!
Maja Kralj / datum: 18. 6. 2020. 11:47

Jako nas veseli da smo opet jedna od odabranih odgojno-obrazovnih ustanova u kojima će se iduće školske godine provoditi program Ruksak (pun) kulture – umjetnost i kultura u vrtiću i školi.

Ruksak (pun) kulture razvija kreativno obrazovanje, senzibilizira djecu  i mlade za područje umjetnosti i kulture te omogućuju djeci i mladima pristup svim vrstama umjetnosti i kulture.

Program zajednički  provode Ministarstvo kulture i Ministarstvo znanosti i obrazovanja kao dopunski program potpore kurikulumu.


[OPŠIRNIJE]



OBAVIJEST - NABAVA UDŽBENIKA
Nikolina Malnar / datum: 17. 6. 2020. 12:54

OBAVIJEST - UDŽBENICI

Sredstvima Državnoga proračuna nabavljaju se isključivo udžbenici za obvezne i izborne nastavne predmete sukladno Odluci o odabiru koju je škola donijela i objavila na svojim mrežnim stranicama.

Sredstva nisu osigurana za nabavu dopunskih i pomoćnih nastavnih sredstava (radne bilježnice, zbirke zadataka, kutije za Tehničku kulturu, likovne mape, atlasi itd.).

Vlada Republike Hrvatske, sukladno raspoloživim financijskim sredstvima, za školsku godinu 2020./2021. osigurat će druge obrazovne materijale za učenike osnovnih škola u Republici Hrvatskoj koji su:

– članovi kućanstva koje je do 31. kolovoza 2020. utvrđeno kao korisnik zajamčene minimalne naknade, sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi

– članovi kućanstva osobe koja je do 31. kolovoza 2020. utvrđena kao korisnik naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata i članove njihovih obitelji, sukladno propisu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.

Molimo roditelje koji ispunjavaju gore navedene uvjete za nabavu drugih obrazovnih materijala da donesu odgovarajuće potvrde u tajništvo škole do 1. srpnja 2020. godine


[OPŠIRNIJE]



Nove upute za suzbijanje epidemije
Administrator / datum: 12. 6. 2020. 17:18

Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je nove Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad škola radi ispravljanja negativnih ocjena i "produžne" nastave.

Upute se nalaze na sljedećoj poveznici:

https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Upute_produzena_nastava_i_popravni_10_06.pdf


[OPŠIRNIJE]



Tijelovo
Administrator / datum: 10. 6. 2020. 12:47

[OPŠIRNIJE]



Hvala vatrogascima!
Administrator / datum: 10. 6. 2020. 12:03

Hvala članovima DVD Marija Gorica, Antunu Konigu i Vinku Piliju, na akciji rušenja borovih grana u našem školskom dvorištu.
Suhe borove grane ugrožavale su boravak u našoj vrtnoj učionici te smo sada, zahvaljujući vatrogascima, sigurni. 🚒


[OPŠIRNIJE]



166. Dan škole
Administrator / datum: 6. 6. 2020. 14:02

Ante Kovačić, romanopisac, pjesnik i novelist čija djela se smatraju najjačim ostvarenjem realizma u hrvatskoj književnosti, rođen je 6. lipnja 1854. godine u Celinama, mjestašcu uz Mariju Goricu.

Ante Kovačić je najslavniji učenik naše škole te ona od 1954. godine s ponosom nosi njegovo ime.

Iako su okolnosti poučavanja i učenja u ovome trenutku i na daljinu i u školi, one nisu promijenile naš planirani program i našu želju da unatoč svemu obilježimo DAN ŠKOLE. Prvobitna ideja bila je s nekoliko fotografija povezanih u videozapis prikazati naš rad i u obiteljskom domu i u školskoj zgradi.

No, aktivnosti je bilo toliko da ih nismo mogli obuhvatiti kroz nekoliko fotografija, već smo kreativno i maštovito snimili priredbu na daljinu koja traje 38 minuta. Naših 130 učenika – od deset prvašića do jedanaest osmaša, uključilo se u bogat program naše virtualne priredbe. Svi oni, sa svojim učiteljima i svim djelatnicima škole željeli su izraziti koliko vole svoju školu i koliko im nedostaju njihove učionice, gužve na hodnicima, mirisi iz školske kuhinje, a naročito prijatelji, učitelji, kolegice i kolege.

U ovoj priredbi na daljinu opraštaju se od svojih osnovnoškolskih dana i naši učenici osmog razreda. Želimo im na daljnjem životnom putu, pregršt uspjeha, radosti i ostvarenih želja.

Obilježavanje Dana škole u ovoj, po svemu neobičnoj školskoj godini nije, dakle, izostalo.

Svakako pogledajte našu priredbu na daljinu do kraja, ima u njoj brojnih iznenađenja koje će vam izmamiti na oči suze radosnice.

Dragi naši gledatelji, darujemo vam je s ljubavlju!

Vaši mali i veliki Kovačići

 heartpoveznica za PRIREDBU NA DALJINU heart


[OPŠIRNIJE]



Audicija Odjela osnovnog glazbenog obrazovanja OŠ Pavao Belas
Nikolina Malnar / datum: 1. 6. 2020. 12:56


[OPŠIRNIJE]



Sretan Dan državnosti!
Administrator / datum: 30. 5. 2020. 09:10

Dan državnosti obilježava se u spomen na konstituiranje prvoga demokratski izabranog višestranačkog Sabora, 30. svibnja 1990. godine, kada je započeo proces osamostaljenja Hrvatske.

Vrijedna likovna skupina i učiteljica Martina Šćukanec čestitaju praznik lijepim likovnim radovima

 


[OPŠIRNIJE]



Dan župe
Administrator / datum: 28. 5. 2020. 13:08

Ove nedjelje slavi se Dan župe, blagdan Pohoda Blažene Djevice Marije, naše župne zaštitnice. Svete mise su u 8 i u 11 sati.
Svečani je to početak Dana župe, općine i škole.


[OPŠIRNIJE]



Završnica Obiteljskog proljetnog izazova
Maja Kralj / datum: 28. 5. 2020. 11:38

Najhrabrije, najupornije i najuspješnije sudionice Obiteljskog proljetnog izazova, Karla i Mia, danas su došle po zasluženo osvojene nagrade. Hvala obiteljima na sudjelovanju, a hvala i darežljivim sponzorima:
Cedevita, Ladanjski raj, Peradarstvo Obrubić, Pizzeria Bimbo, Školska knjiga, Trgocentar Marija, Udruga Ivana Perkovca, Zagorka Tours.
Obiteljski proljetni izazov kreće i idućeg proljeća! 🌞🌺


[OPŠIRNIJE]



Odluka o upisu učenika u 1. razred srednje škole
Administrator / datum: 28. 5. 2020. 08:41

Dragi osmaši, na poveznici https://narodne-novine.nn.hr/…/sluzbeni/2020_05_62_1240.html možete pročitati odluku Ministarstva odgoja i obrazovanja o upisu u 1. razred srednje škole.


[OPŠIRNIJE]



Povrat knjiga iz školske knjižnice
Maja Kralj / datum: 26. 5. 2020. 13:31

Učenici viših razreda mogu vratiti knjige iz školske knjižnice svakog utorka i četvrtka, od 7 do 14 sati, odlaganjem u kolica ispred ulaza u školu. Molimo vas da u knjigu priložite listić s imenom i prezimenom. Hvala! 


[OPŠIRNIJE]



Moj i tvoj kraj
Administrator / datum: 26. 5. 2020. 11:24
U kratkom filmu "Moj i tvoj kraj" možete vidjeti kako smo virtualno surađivali s OŠ Đure Prejca iz Desinića.  Petaši su zajedno s razrednicom Martinom Šćukanec imali nekoliko izazova koje su učenici prihvatili i tako obilježili neke prigodne dane. Svakako pogledajteyes

[OPŠIRNIJE]



Raspored vožnje autobusa
Administrator / datum: 24. 5. 2020. 15:19

Organizacija prijevoza učenika od 25. svibnja Meštrović prijevozom:

DOLAZAK:

Školski autobus

7,15 Kraj Gornji

7,30 Kraj Donji

7,45 Sveti Križ

REDOVNA LINIJA: 7,10 kreće iz Zaprešića, u Trsteniku je u 7,20 (novi vozni red radi učenika)

7,30 kreće iz Žlepca za školu

POVRATAK: Školski autobus ispred škole u 11,30 (nakon 4. sata) vozi učenike na Sveti Križ, Kraj Donji i Kraj Gornji.

U 11,30 kreće autobus i za Žlebec te odmah po povratku vozi učenike u Trstenik.


[OPŠIRNIJE]



E-spomenica
Administrator / datum: 23. 5. 2020. 18:32
Spomenica škole je trajni dokument u kojemu škola vodi zapise o važnim događajima (Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,članak 138.). To je dokument koji se nadopunjuje iz godine u godinu dok škola postoji.
Mi smo našu spomenicu kreirali u elektroničkom obliku (Pravilnik o sadržaju i obliku svjedodžbi i drugih javnih isprava te pedagoškoj dokumentaciji i evidenciji u školskim ustanovama, članak 20., stavak 4.).
Tim za izradu spomenice škole (ravnateljica, učitelj informatike, učiteljica hrvatskog jezika, pedagoginja i knjižničarka) trudio se prikazati gotovo sve aktivnosti koje su se odvijale tijekom školske godine, a unesene su i neke školske zanimljivosti i događaji koje želimo trajno pamtiti.
Naša prva e-spomenica za školsku godinu 2018./2019. dostupna je u Arhivi škole sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka. 

[OPŠIRNIJE]



Dobro došli natrag!
Administrator / datum: 22. 5. 2020. 12:05

Dragi naši učenici, poštovani roditelji!
Radujemo se što će se svi učenici od 1. do 4. razreda ponovno okupiti u školi u ponedjeljak, 25. svibnja, u osam sati ujutro.
Molimo vas da pročitate upute MZO i preporuke HZJZ kojih ćemo se svi pridržavati:
https://skolazazivot.hr/preporuke-za-organizaciju-rada-u-r…/

https://skolazazivot.hr/najnovije-preporuke-i-upute-hrvats…/

Vozni red Meštrović-prijevoza objavit ćemo naknadno.

Dobro nam došli! 😀🌞

Ravnateljica Jasna Horvat

 


[OPŠIRNIJE]



Well done, 2nd graders!
Maja Kralj / datum: 21. 5. 2020. 14:33

Teacher Rašeljka jako je ponosna na sve svoje učenike, na njihov trud i napredak u nastavi engleskog jezika na daljinu. heart💜
Danas nam šalje video-isječke učenika 2. r.
Pogledajte i poslušajte samo kako su simpatični i hrabri! 🤩😍🥰


[OPŠIRNIJE]



Radovi naših učenika na virtualnoj izložbi
Maja Kralj / datum: 19. 5. 2020. 14:24
Povodom Međunarodnog dana muzeja, 18. svibnja, jučer je Muzej Brdovec postavio virtualnu izložbu grafike učenika Dječjeg doma Laduč, OŠ Ivana Perkovca, ali i naših učenika: Leona Crnojevića, Mie Kukolj i Lovra Kukolja, na poveznici https://www.facebook.com/857444741035009/posts/2859317934181003/?sfnsn=mo.
Sedam najuspješnijih radova će dobiti prigodnu nagradu, a za dva rada možete odlučiti i vi svojim "lajkovima" na fotografiju rada.
Bravo za naše učenike koji su unatoč obavezama i napornom radu našli vremena i za izborni zadatak (grafička tehnika razglednice svoga kraja) te ga uspješno izvršili.
Leon, Mia i Lovro članovi su likovne skupine koju marljivo i uspješno vodi učiteljica Martina Šćukanec. Čestitamo! yes

 


[OPŠIRNIJE]



Izborna nastava Informatike
Sabina Rubinić / datum: 18. 5. 2020. 10:11

Odlukom Ministarstva znanosti i obrazovanja od školske godine 2020./2021. uvodi se izborna nastava Informatike za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole u trajanju od dva nastavna sata tjedno.

U OŠ Ante Kovačića nastava Informatike izvodi se u novoobnovljenoj i informatički opremljenoj učionici. Učionica posjeduje brz internet i čak 22 nova računala, što znači da svaki učenik tijekom nastave radi za svojim računalom.
Nastavu izvodi stručna osoba - učitelj Informatike.
Učenici razredne nastave koji će izabrati Informatiku kao izborni predmet te zbog toga ostajati 6 nastavnih sati u školi, imaju mogućnost odlaska na ručak u školi, a bit će i osiguran školski prijevoz nakon 6. sata.
Fotografije učionice možete pogledati na našoj Facebook stranici.


[OPŠIRNIJE]



Pregled djece za upis u prvi razred
Sabina Rubinić / datum: 15. 5. 2020. 18:42

Kao što smo najavili, javljamo vam detalje vezane uz pregled djece.
Prijave za liječnički pregled djeteta za upis u prvi razred u školsku godinu 2020./ 2021. obavljaju na telefon 01/3310-530 od ponedjeljka, 18. 5. 2020.

- parnim datumima od 18:30 do 20 sati,
- neparnim datumima od 13 do 14 sati.

Pregled će biti u školskoj ambulanti, Dom zdravlja Zaprešić, Pavla Lončara 1, liječnica Monika Hirtz, dr med.

Popis dokumentacije koju je potrebno dostaviti po mogućnosti e-poštom na adresu skolska.medicina.zapresic2@zzjz-zz.hr 3 dana prije termina pregleda (iznimno donijeti na upis ako roditelji nemaju mogućnost pristupa internetu i slično):
- upitnik s anamnestičkim podacima koji ispunjava roditelj - možete ga pronaći na poveznici https://www.zzjz-zz.hr/wp-content/uploads/2020/05/Upitnik-za-roditelje.pdf
- preslike cjepne iskaznice ili ispis cijepljenja iz pedijatrijskog kartona
- popis dodatne dokumentacije ukoliko postoji (povijest bolesti u slučaju kroničnog
oboljenja, nalazi logopeda i/ili psihologa, Rješenje o tjelesnom oštećenju, mišljenje predškolske ustanove o razvojnim aspektima djeteta ovisno o kronološkoj dobi)

U pratni može biti samo jedan roditelj.

Detaljne informacije možete pronaći na https://www.zzjz-zz.hr/obavijest-o-radu-sluzbe-za-skolsku-i-sveucilisnu-medicinu-pregledi-prije-upisa-u-osnovnu-skolu/

 


[OPŠIRNIJE]



Međunarodni dan obitelji
Maja Kralj / datum: 15. 5. 2020. 13:11

Međunarodni dan obitelji proglasili su Ujedinjeni narodi 1989. godine, a u svijetu je prvi put obilježen 15. 5. 1994.

 
U današnje vrijeme, gdje obitelj vrlo često nema ni vremena ni uvjeta da se razvija u zajedništvu i toleranciji, jako je važno osvjestiti koliko je obitelj važna, koliko su nam važni naši roditelji, braća, sestre, djeca, bake, djedovi...

[OPŠIRNIJE]



Can we predict our future
Sabina Rubinić / datum: 14. 5. 2020. 14:42

Klikniite na poveznicu i pogledajte dirljiv video naše Petre Tašić koji je izradila na engleskom jeziku u okviru teme Can we predict our future?.
Bravo, Petra!


[OPŠIRNIJE]



Veseli, hrabri, mudri i dobri...
Maja Kralj / datum: 14. 5. 2020. 14:25

"Hlapić je bio malen kao lakat, veseo kao ptica, hrabar kao Kraljević Marko, mudar kao knjiga, a dobar kao sunce. A jer je bio takav, zato je sretno isplivao iz mnogih neprilika." 😀
Na ovoj poveznici uživajte u lijepim slikama veselih, hrabrih, mudrih i dobrih učenika 3. r. i učiteljice Snježane!


[OPŠIRNIJE]



Hippo
Sabina Rubinić / datum: 13. 5. 2020. 16:10

Još jedna lijepa vijest! Polufinale međunarodnog natjecanja iz engleskog jezika Hippo - English without borders ipak će se održati, ali na daljinu, preko aplikacije Zoom, 25. 5. u 15 sati.
Tako će naši polufinalisti Ana Marić, Dario Drvodelić, Larisa Vajdić i Barbara Pili imati još jedno iskustvo više u sudjelovanju na ovoj vrsti natjecanja.
Želimo vam sreću i uspjeh, samo hrabro!


[OPŠIRNIJE]



Virtualni roditeljski sastanak
Sabina Rubinić / datum: 11. 5. 2020. 10:52

Sutra, 12. svibnja, održat će se dva roditeljska sastanka za učenike predmetne nastave. U 17 sati preko aplikacije Teams sastat će se roditelji učenika 5. razreda s razrednicom Martinom Šćukanec, a u 20 sati roditelji učenika 8. razreda i razrednica Sandra Jurković povezat će se putem aplikacije Zoom.

U srijedu, 13. svibnja, u 18 sat preko aplikacije Zoom roditeljski će sastanak održati razrednik 6. a razreda Višeslav Račić.
#OstanimoOdgovorni


[OPŠIRNIJE]



Mjesec majki
Maja Kralj / datum: 8. 5. 2020. 15:35

Druge nedjelje u svibnju svake se godine obilježava Majčin dan. Dan posvećen ženama bez kojih nas ne bi bilo. Njihovoj bezuvjetnoj ljubavi, strpljenju i brizi nema kraja. Svaki dan bismo im trebali zahvaliti na tome. Ove nedjelje, svakako. Dovoljna je pusa, zagrljaj i veliko HVALA, MAMA! heart

Mjesec svibanj je i Marijin mjesec. Vjeroučiteljica Marijana zadala je svojim šestašima lijepi zadatak – načiniti krunicu materijalima iz prirode. Pogledajte samo ovaj uradak!


[OPŠIRNIJE]



Roditeljski sastanci
Administrator / datum: 6. 5. 2020. 20:38

Prema preporuci MZO-a, razrednici učenika predmetne nastave pripremaju roditeljske sastanke virtualnim putem. 

Tako su danas roditelji na svoje e-mail adrese primili prezentaciju koja sadrži analizu rada nastave na daljinu (rezultate ankete učenika i ankete roditelja), sažetak uputa za vrednovanje i ocjenjivanje tijekom nastave na daljinu te o pravilima komunikacije u virtualnim učionicama na aplikaciji Teams.
Roditelji su pritom pozvani da razrednicima jave svoje dojmove, primjedbe, prijedloge i komentare te da se na temelju povratnih informacija dogovore termini virtualnih roditeljskih sastanaka putem video konferencija.
#OstanimoOdgovorni

[OPŠIRNIJE]



Kako unaprijediti vještinu upravljanja vremenom?
Sabina Rubinić / datum: 6. 5. 2020. 12:02

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju Edukacijsko-rehabilitacijskog fakulteta izradilo je dokument pod nazivom "Kako unaprijediti vještinu upravljanja vremenom?"
Savjeti mogu pomoći učenicima, ali i svima ostalima. Ako želite "bolje radne rezultate, veće zadovoljstvo, manje stresa, više vremena na raspolaganju za stvari koje volimo raditi", svakako kliknite na poveznicu.


[OPŠIRNIJE]



Engleski jezik na daljinu
Maja Kralj / datum: 6. 5. 2020. 09:56

Sigurni smo da će vam dan uljepšati naši vrijedni prvašići. enlightened

Na školskoj Facebook stranici pogledajte kako samouvjereno i hrabro predstavljaju svoje postere ili pjevaju i to na engleskom jeziku!

Divno surađuju i učenici trećeg razreda. Ovdje pogledajte i poslušajte što su sve naučili.

Sve lijepi primjeri nastave na daljinu. heart

Svaka čast i našoj teacher Rašeljki – jedina učiteljica na našoj školi koja predaje SVIM učenicima, i velikima i malima. yes


[OPŠIRNIJE]



Organizacija nastave po mješovitom modelu
Maja Kralj / datum: 3. 5. 2020. 13:45
Poštovani roditelji učenika od 1. do 4. razrednog odjela!
Kao što ste već obaviješteni putem medija, od 11. svibnja te u  sljedeća dva tjedna, počinje tzv. mješoviti model nastave za učenike od 1. do 4. razrednog odjela.

[OPŠIRNIJE]



💕
Maja Kralj / datum: 24. 4. 2020. 18:20

I učenici viših razreda itekako su vrijedni. Njihova kreativnost posebno dolazi do izražaja. Uvjerite se klikom na fotografije na školskoj Facebook stranici.
Neki učenici su naučili ispeći kruh, neki muffine, neki plesati… prava škola za život!
Hvala vam svima što se i dalje trudite i lijepo surađujete.
Ali, moramo pohvaliti i naše učitelje i učiteljice! 👨‍🏫👩‍🏫
Dostupni su zaista čitav dan, trude se svim silama približiti gradivo, brinu kako ste, nikad im nije bilo više stalo do vas!

Nastava je na daljinu, ali srca su nam blizu. 💙


[OPŠIRNIJE]



I Jurjevo će malo pričekati...
Maja Kralj / datum: 23. 4. 2020. 20:31

Ove godine nismo u mogućnosti nastaviti lijepu tradiciju obilježavanja Jurjeva uz naše prvašiće. No, bez brige, nadoknadit će to učiteljica Andreja sa svojim učenicima iduće godine, zajedno s budućim prvašićima.

Dotad, prisjetite se malih jurjefčanof od lani ovdje.

Sretan imendan svim Jurama i Đurđicama!


[OPŠIRNIJE]



Svjetski dan knjige
Maja Kralj / datum: 23. 4. 2020. 09:42

 I ovoga proljeća školska knjižničarka pripremila je posebno lijepu domaću zadaću za učenike i njihove obitelji. Bez obzira na sve, OBITELJSKI PROLJETNI IZAZOV se nastavlja i jači je nego prije!

Počinjemo danas, na Svjetski dan knjige, jer je ovogodišni izazov osmišljen tako da slavimo knjige i čitanje. Svi roditelji/učenici dobit će danas pismo s detaljnim pojašnjenjem (u privitku). Vjerujemo da ćete na ovogodišnje zadatke gledati kao na priliku za dodatno zbližavanje i za kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Sve obitelji koje uspiju riješiti sve zadatke, ulaze u izvlačenje i mogu dobiti jako lijepe i vrijedne nagrade! Dakle, uopće nije važno tko će prvi ispuniti izazov! A sponzora ima još više nego lani! Hvala im!

Još jednom napominjemo da ovo nije obvezna zadaća i da je namijenjena samo onima koji mogu i žele više

Veselimo se vašem odazivu!

Ne zaboravite… S knjigom nikad nisi izoliran! smiley


[OPŠIRNIJE]



Dan planeta Zemlje
Maja Kralj / datum: 22. 4. 2020. 16:05

Prije 50 godina prvi put je obilježen 22. travnja kao Svjetski dan planeta Zemlje. Ove godine trebamo ga slaviti više no ikad…
Drago nam je vidjeti da su naši najmlađi učenici, prvašići i drugašići, itekako svjesni važnosti očuvanja bogatstva prirode. Ipak, na njima svijet ostaje... 

Fotografije potražite na školskoj Facebook stranici & ovdje.


[OPŠIRNIJE]



Ratku Zvrku za rođendan...
Maja Kralj / datum: 20. 4. 2020. 14:28

Naš veliki pjesnik Ratko Zvrko, da je živ, danas bi proslavio 100. rođendan!
Uživajte u najpoznatijoj Ratkovoj pjesmi u izvedbi našeg dragog učenika 2. razreda 🥰


[OPŠIRNIJE]



Bravo!
Maja Kralj / datum: 17. 4. 2020. 15:29

Još jednom imamo potrebu posebno pohvaliti sve učenike (i roditelje) koji uspijevaju redovito izvršavati svoje školske obveze na daljinu. Znamo da vam nije lako, ali trud se uvijek isplati!

Evo, učiteljica Snježana šalje nam radove svojih trećaša, Karle i Dominika. Izradili su simpatične male zavičajne rječnike! To nije bio obavezan zadatak, ali jako se trude i izvršavaju sve zadatke svoje učiteljice, ali i one koje im zada TV učiteljica. Bravo, samo nastavite tako!

 


[OPŠIRNIJE]



Anketa za roditelje
Maja Kralj / datum: 15. 4. 2020. 12:43

Dragi roditelji učenika viših razreda,
molimo vas da do 20. travnja ispunite kratku anketu na poveznici:
https://forms.gle/8Dud4m2AmAi8AVJD7
Anketa je anonimna.
Na temelju vašeg mišljenja želimo unaprijediti našu nastavu na daljinu.
Hvala vam na pomoći i razumijevanju!


[OPŠIRNIJE]



Akcija "Duga" s petašima iz Desinića
Maja Kralj / datum: 14. 4. 2020. 19:40

Učenici 5. razreda uključeni su u razredni projekt pod nazivom "Međuškolska suradnja petaša"- Moj i tvoj kraj". S razrednicom Martinom Šćukanec nastavljaju virtualno druženje s učenicima 5. razreda OŠ Đure Prejca iz Desinića. Nedavno su razmijenili slike duge kojima su simbolično širi nada i potiče optimizam. Akciji “Duga” pridružili su se i naši šestaši. Vjerujemo da ste i vi poslali poruku nade zašarenivši svoje prozore.

Duge pogledajte na Facebook stranici škole.


[OPŠIRNIJE]



Poligon za TZK
Maja Kralj / datum: 14. 4. 2020. 11:33

Već smo govorili o tome kako dugotrajni boravak u kući zbog smanjenih mogućnosti kretanja može negativno utjecati na naše zdravlje. Naši učenici su itekako sretni jer žive na selu, u kućama s dvorištem pa imaju priliku biti aktivni na svježem zraku svaki dan.

Nakon finih uskrsnih delicija poželjno je još više aktivirati naše mišiće.

Učiteljica Snježana svojim je trećašima zadala jedan jako zanimljiv izazov: napraviti poligon za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i koristiti ga čim više, naravno. Evo, oduševili su nas Josipov Markov i Antonijev poligon! Ima njih još i rado ćemo ih uskoro podijeliti s vama. Možda inspiriraju još kojeg učenika ili roditelja.

U zdravom tijelu – zdrav duh!


[OPŠIRNIJE]



:)
Maja Kralj / datum: 11. 4. 2020. 16:20


[OPŠIRNIJE]



Sretan Uskrs!
Nikolina Malnar / datum: 11. 4. 2020. 12:58


[OPŠIRNIJE]



Inspiracija za nadolazeći blagdan...
Maja Kralj / datum: 9. 4. 2020. 16:44

Još nije prekasno za izradu uskrsnih ukrasa!

Inspirirajte se radovima učenika 2. razreda... 🐣🐰


[OPŠIRNIJE]



Posadi priču!
Maja Kralj / datum: 9. 4. 2020. 13:01

Povodom manifestacije Noć knjige 2020. organizacijski odbor Noći knjige u suradnji s Hrvatskom udrugom školskih knjižničara raspisao je nagradni natječaj Posadi priču! za učenike od 1. do 8. r. 


[OPŠIRNIJE]



Virtualne sjednice
Administrator / datum: 6. 4. 2020. 17:21

Nastava na daljinu ima virtualne učionice i virtualnu zbornicu i već četvrti tjedan virtualne susrete učitelja, učenika i roditelja.
Danas su učitelji i stručna služba prvi puta održali i virtualne sjednice na kojima su iscrpno raspravljali kako mogu unaprijediti didaktičko-metodičku organizaciju rada na daljinu. #ostanidoma


[OPŠIRNIJE]



Dobro nam došlo, proljeće!
Maja Kralj / datum: 3. 4. 2020. 14:36

Za ugodan vikend, evo nam svima i malo nasmijanih lica naših učenika! ☀️
Na Facebook stranici škole donosimo još izvrsnih radova učenika razredne nastave. Pčelice naših prvašića, origami lastavice i rode drugašića, još malo zgodnih marioneta iz 3. r...

Jako nam falite, djeco! Silno su nas oraspoložili vaši osmijesi🤗


[OPŠIRNIJE]



Leci Odgojnog savjetovališta
Sabina Rubinić / datum: 2. 4. 2020. 15:55

Odgojno savjetovalište Centra za rehabilitaciju ERF-a izradilo je letke "Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece?" i "Kako se nositi s organiziranjem nastave za dijete?".
Leci su prvenstveno namijenjeni roditeljima i djeci, a osim savjeta sadrže i niz aktivnosti koje mogu pomoći djeci u izražavanju svojih osjećaja i misli te ih usmjeravaju na razumijevanje promjene i na budućnost.

Dokumente možete pogledati i preuzeti na poveznicama:
Kako podržati vještine suočavanja i mentalno zdravlje djece?

Kako se nositi s organiziranjem nastave za dijete?


[OPŠIRNIJE]



Međunarodni dan dječje knjige
Maja Kralj / datum: 2. 4. 2020. 13:42

Bajke leže u meni poput sjemenki;

potreban je sami dašak vjetra,

zraka sunca ili kap gorčine

pa da se rastvore u cvijet.” rekao je to jedan od najvećih stvaratelja bajki i priča, Hans Christian Andersen. Rođen je na današnji dan prije 215 godina.

 Petra Tašić, 7. r.

Međunarodni dan dječje knjige obilježava se svake godine 2. travnja, na njegov rođendan, kako bi se ukazalo na važnost dječje knjige te potaknula i razvila ljubav prema čitanju.

 

Početkom ove školske godine naša školska knjižnica je postala malo manja prostorom, ali nikako duhom! I dalje provodimo mnoge projekte poticanja čitanja, nedavno smo dobili novu, veliku policu koja se redovito puni novim knjigama. Polako uvodimo i računalni program za knjige...

Knjižnice su trenutno zatvorene, ali to ne znači da ne možete uživati u svijetu priča i knjiga.

Na našoj web-stranici knjižničarka je dodala posebnu stranicu: ODMORI OČI I POSLUŠAJ.

Želja nam je da ipak malo predahnete od ekrana.

Krasne priče, razgovori i susreti samo čekaju da ih se posluša. Odaberite nešto od preporučenoga, nećete zažaliti. Odmorite na trenutak oči i poslušajte… I ne zaboravite, nikada niste prestari za bajke i priče

Prilažemo i likovni uradak naše učenice, Petre Tašić iz 7. r. koja je na likovnoj skupini (pod vodstvom učiteljice Martine Šćukanec) oslikala jednu od najpoznatijih Andersenovih bajki.


[OPŠIRNIJE]



Sve će ovo proći!
Maja Kralj / datum: 1. 4. 2020. 10:58

Dobro nam znana i uvijek dobrodošla gošća, mag. soc. pedagogije Sonja Jarebica, izradila je PowerPoint prezentaciju s temom Empatija (nalazi se u privitku ove objave) s nekoliko aktivnosti koje učitelji mogu ponuditi svojim učenicima kroz obradu međupredmetnih tema (emocije).

Gospođa Sonja nudi i besplatnu podršku kroz edukacije ili psihosocijalnu podršku pedagoškim djelatnicima, učenicima i roditeljima  putem skypa, webinara, e-maila ili mobitela. 

Sve usluge koje nudi su besplatne i odrađuje ih volonterski. Možete joj se slobodno obratiti na sljedeće kontakte:

Sonja Jarebica - 099 4002 121, sonja.jarebica@gmail.com

SVE ĆE OVO PROĆI! poručuje i gospođa Sonja.

(Više od samoj Udruzi Ti si OK čija je voditeljica gospođa Sonja Jarebica možete pronaći na mrežnoj stranici www.tisiok.hr.)

 


[OPŠIRNIJE]



Vrijedni učenici
Maja Kralj / datum: 31. 3. 2020. 18:56

Učiteljice i učitelji naše škole, uz povratne zadaće, svakodnevno dobivaju fotografije svojih učenika kako marljivo rade. Velika pohvala učenicima i njihovim roditeljima koji se trude uspješno i navrijeme izvršavati školske obveze te lijepo surađuju s učiteljima. Svi radite odličan posao! Samo nastavite tako! 💪
Na fotografijama na školskoj facebook stranici su učenici/radovi učenika 3. i 4. razreda. Slika se, svira, pišu se pjesme, izrađuju marionete i mala kazališta... 😍


[OPŠIRNIJE]



Sve će biti dobro!
Maja Kralj / datum: 30. 3. 2020. 14:20

Djeca iz Italije pokrenula su prelijepu inicijativu nedugo nakon što je njihovu zemlju zahvatila pandemija. Crteži koji prikazuju dugu s natpisom “tutto andra’ bene” (sve će biti dobro) preplavili su prozore, balkone i sve društvene mreže. Boje i dječja pozitiva postale su glavno oružje protiv straha od koronavirusa i tračak nade u ovim teškim vremenima.
Inicijativa se vrlo brzo proširila i po ostalim zemljama zahvaćenim pandemijom, a @mameslavonije odlučile su šarenilo proširiti i diljem Hrvatske.

Pridružite se i vi akciji Duga! Naslikajte dugu zajedno sa svojim ukućanima i zalijepite je na prozor da bude vidljiva svima.


[OPŠIRNIJE]



Tjelovježba na daljinu
Maja Kralj / datum: 26. 3. 2020. 15:34

Zbog smanjenih mogućnosti kretanja dugotrajni boravak u kući može negativno utjecati na naše zdravlje.

Kako bismo ga očuvali, od velike važnosti je osigurati i svakodnevnu tjelesnu aktivnost.

Škola na trećem” redovito emitira vježbe za učenike nižih razreda, a na Sportskoj TV možete prakticirati vježbe za učenike viših razreda. Treba koristiti svaku priliku i pokrenuti naše mišiće, bilo da se radi o kućanskim poslovima, igri s braćom ili sestrama, plesu uz najdražu glazbu…

Ugledajte se na Martu i Josipa ;)


[OPŠIRNIJE]



Mrežna stranica produženog boravka
Maja Kralj / datum: 26. 3. 2020. 09:28

Učiteljica produženog boravka, Mihaela Krivak, jako se potrudila i napravila web-stranicu produženog boravka. Na stranicu će svakodnevno stavljati dodatne zadatke za učenike koji inače pohađaju produženi boravak, ali i za sve one koji žele znati više.
Svakako posjetite stranicu na ovoj poveznici!


[OPŠIRNIJE]



Dan voda
Maja Kralj / datum: 25. 3. 2020. 15:31

Učiteljica Snježana Vranješ i njezini trećaši su Dan voda (22. 3.) obilježili naslikavši slap. Radove pogledajte na našoj Facebook stranici.

 

"Taj san u slapu da bi mogo sjati,
I moja kaplja pomaže ga tkati."


[OPŠIRNIJE]



Crtajmo i slikajmo zajedno!
Maja Kralj / datum: 25. 3. 2020. 11:53

Jedna od metoda koja znatno smanjuje razinu stresa, opušta i smiruje je slikanje/crtanje/bojanje. Naše učiteljice to itekako znaju pa svojim učenicima često zadaju zadaće tog tipa. Na fotografijama su slike domaćih zadaća naših četvrtaša i jednog petaša.
A danas smo dobili i poziv Udruge LAG Sava koji su pokrenuli jako zanimljivu akciju "Crtajmo i slikajmo zajedno"

Priključiti se mogu veliki i mali, a s ciljem usmjeravanja pažnje djece na kreativne aktivnosti.

Pravila sudjelovanja su vrlo jednostavna: priključiti se mogu svi kad i koliko žele. Svaki dan objavljuje se tema motiva, a svatko bira kako će je obraditi.

U Udruzi LAG Sava napominju da poanta nije nikakvo natjecanje; tko je bolji, a tko lošiji.
Fora je da svi skupa u ovim vremenima unesemo malo kreativnosti i zabave u svoju svakodnevicu! 
Pomozimo svi jedni drugima prebroditi situaciju u kojoj se nalazimo. Podijelimo sitne radosti, umanjimo brigu i nemir!

Svi detalji o akciji su na Facebook stranici Udruge LAG Sava.

Olovku, kist ili bojice u ruke! yes

 


[OPŠIRNIJE]



Psihološka podrška
Administrator / datum: 24. 3. 2020. 08:55

Ministarstvo znanosti i obrazovanja jučer je aktiviralo krizne timove za psihološku podršku,telefonsku i online podršku svim učenicima, učiteljima i njihovim roditeljima koji trebaju pomoć.

Također, objavili su i savjete za učenike i odrasle Društva za psihološku pomoć koje možete pronaći na:
https://skolazazivot.hr/podrska-nakon-teskog-dogadaja/

Krizni tim, kao i savjete stručnjaka Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, možete dobiti putem e-maila kurikulum@mzo.hr te telefona:
👇👇

gospođa Nataša Grundman Slavić
kontakt mobitel: 091 16 67 882
Sisačko-moslavačka
Zagrebačka
Karlovačka
Grad Zagreb


[OPŠIRNIJE]



Dragi roditelji...
Administrator / datum: 23. 3. 2020. 11:05

[OPŠIRNIJE]



Dan Šarenih čarapa
Sabina Rubinić / datum: 21. 3. 2020. 21:50

Dan osoba sa sindromom Down obilježava se 21. 3.
Taj dan je poznat i kao Dan šarenih čarapa i njime želimo iskazati našu podršku borbi osoba s Down sindromom da se što bolje uklope u naše društvo, da znaju da oni i njihove obitelji nisu sami.
Šarenim, različitim čarapama poručujemo da različitost nije loša - ni kod čarapa, a kamoli kod ljudi smiley

Hvala svima koji su se sudjelovali! Pokazali smo da surađujemo i kada nismo fizički blizu jedni kraj drugih.
Pogledajte fotografije ja našoj Facebook stranici.


[OPŠIRNIJE]



ODLUKA O ORGANIZACIJI RADA NA DALJIINU
Nikolina Malnar / datum: 20. 3. 2020. 21:42

U nastavku Vam donosimo Odluke o organizaciji rada na daljinu OŠ Ante Kovačića Marija Gorica.


[OPŠIRNIJE]



Očev dan
Maja Kralj / datum: 20. 3. 2020. 18:13

Dan očeva u Hrvatskoj se obilježava na blagdan svetoga Josipa, 19. ožujka. 

Učiteljica Snježana je svojim trećašima za domaću zadaću zadala da naprave čestitku svojim očevima. Krasne uradke pogledajte ovdje


[OPŠIRNIJE]



Likovna kultura na daljinu
Administrator / datum: 20. 3. 2020. 15:26

Bez obzira u kakvoj se situaciji našli, naši učenici su vrijedni te se trude i rade u jednom novom i vrlo zanimljivom načinu učenja putem nastave na daljinu. Učiteljici Martini Šćukanec počeli su stizati i prvi likovni radovi.
Učenici 5. razreda bavili su se tlocrtom te su prikazali tlocrt jednog kata škole.
Šestaši su marljivo izrađivali bicikle i automobile tehnikom žice, a 8. r. je prikazao portret Nikole Tesle viđen njihovim očima.
Pogledajte virtualne panoe koji će vam pokazati kako su naši učenici kreativni i marljivi. Veseli nas njihova aktivnost i trud. Što nas god snašlo ovih dana bitno je da su svi zdravi, a nadamo se da će tako i ostati.


[OPŠIRNIJE]



POVEZNICE PREMA STRANICAMA VAŽNIMA ZA ORGANIZACIJU NASTAVE NA DALJINU
Nikolina Malnar / datum: 18. 3. 2020. 08:54

 

U nastavku su poveznice na stranice institucija gdje se mogu pronaći informacije o nastavi na daljinu i drugim važnim informacijama u izvanrednim okolnostima:

Škola za život:
https://skolazazivot.hr/upute-za-e-ucenje

Ministarstvo znanosti i obrazovanja:
https://mzo.gov.hr

Carnet:
https://office365.skole.hr

Agencija za odgoj i obrazovanje:
https://www.azoo.hr

Zagrebačka županija:
https://www.zagrebacka-zupanija.hr

Hrvatski zavod za javno zdravstvo:
https://www.hzjz.hr

Civilna zaštita:
https://civilna-zastita.gov.hr

Službena stranica Vlade o zdravstvenom stanju u zemlji

https://koronavirus.hr

Higijensko-epidemiološka ispostava Zaprešić:
http://zzjz-zz.hr/vijesti/vijesti_78.html

Općina Marija Gorica:
https://www.marija-gorica.hr/index.php/hr

Fb stranica OŠ Ante Kovačića

https://www.facebook.com/osantekovacica
 


[OPŠIRNIJE]



Odgoda upisa u 1. razred
Sabina Rubinić / datum: 17. 3. 2020. 09:13

Ministarstvo znanosti i obrazovanja objavilo je sljedeće:

 

Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine obustavljaju se sve aktivnosti vezane uz upis djece u I. razred osnovne škole.

 • osnovne škole i zdravstvene ustanove neće do 4. svibnja 2020. godine provoditi postupak utvrđivanja psihofizičkoga stanja djece radi upisa u prvi razred osnovne
 • stručna povjerenstva škola i upravni odjeli u županijama nadležni za obrazovanje, odnosno Gradski ured za obrazovanje Grada Zagreba dužni su putem medija, oglasnih ploča odgojno-obrazovnih i zdravstvenih ustanova, neposrednih poziva i na drugi primjeren način obavijestiti roditelje školskih obveznika o novim rokovima rasporeda pregleda

Upisi u I. razred osnovne škole za školsku godinu 2020./2021. provest će se nakon završetka provedbe postupaka utvrđivanja psihofizičkog stanja djeteta radi upisa u I. razred osnovne škole prema već utvrđenom ili novom rasporedu kojeg će utvrditi nadležna tijela u županiji, odnosno Gradu Zagrebu temeljem dogovor s osnovnim školama te će o tome obavijestiti roditelje.


[OPŠIRNIJE]



OBAVIJEST - PRIJEVOZ
Nikolina Malnar / datum: 17. 3. 2020. 08:24

Sukladno obavijesti  Zagrebačke županije, prijevoz učenika SE ODGAĐA  U POTPUNOSTI.

 

Marija Gorica, 16. 3. 2020.


[OPŠIRNIJE]



RASPORED IZVOĐENJA NASTAVE NA DALJINU 16. 3. 2020.
Nikolina Malnar / datum: 16. 3. 2020. 08:06

Poštovani učenici i roditelji,

na mrežnim stranicama Ministarstva znanosti i obrazovanja objavljeni su rasporedi nastavnih sati za izvođenje nastave na daljinu, kao i rasporedi emitiranja obrazovnih sadržaja putem televizijskih programa.

Molimo vas da obratite pažnju na vrijeme početka nastave za pojedine razrede kako se ne bi zagušili servisi na kojima su otvoreni vaši virtualni razredi.

OSNOVNA ŠKOLA:


OSNOVNA ŠKOLA - razredna nastava:

Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s Hrvatskom radiotelevizijom na 3. programu nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumima i nastavnim programima svaki dan, od ponedjeljka 16. ožujka, u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:
 

Razred Termin
1. razred OŠ počinje u 8.00 sati
2. razred OŠ počinje u 10.00 sati
3. razred OŠ počinje u 13.00 sati
4. razred OŠ počinje u 15.00 sati


OSNOVNA ŠKOLA - predmetna nastava

Od ponedjeljka, 16. ožujka, viši razredi osnovne škole (5., 6., 7. i 8. razred) i srednjoškolci će imati mogućnost pratiti online nastavne sadržaje i putem Sportske televizije.
 


[OPŠIRNIJE]



OBAVIJEST - NASTAVA NA DALJINU
Nikolina Malnar / datum: 15. 3. 2020. 20:32
 
Dragi naši učenici i roditelji!
Od ponedjeljka 16. ožujka 2020. godine kreću pripreme izvođenja nastave na daljinu.

Učenicima razredne nastave (1. – 4. razred) Ministarstvo znanosti i obrazovanja organizirat će u suradnji s HRT 3  nastavu za učenike razredne nastave prema kurikulumu i nastavnim programima svaki dan u sljedećim terminima u programu pod nazivom Škola na Trećem:

Razred

Termin

1.      Razred OŠ

8 – 10 h

2.      Razred OŠ

8 – 12.30 h

3.      Razred OŠ

13 – 16 h

4.      Razred OŠ

16 – 19 h

 

Prvi dan emitiranja nastave biti će u ponedjeljak 16. ožujka 2020 godine. Učiteljice razredne nastave bit će s roditeljima i učenicima u kontaktu na način kako ćete međusobno dogovoriti.
Prema naputku MZO učenici predmetne nastave (5. – 8. razred) u ponedjeljak, 16. 3. i u utorak, 17. 3.  gledaju nastavu na Sportskoj televiziji i testiraju virtualni razred sa svojim razrednikom ili razrednicom i predmetnim nastavnicima i slijede njihove upute. Za potrebe virtualnih učionica u našoj školi koristi se Teams aplikacija. Upute za korištenje dostupne su na poveznici: http://bit.ly/Uputa_Teams_Ucenici 
Od srijede, 18. ožujka razrednici daju učenicima raspored sati i sve obavijesti, a predmetni nastavnici kreću s online nastavom. 

Kako bi mogli pristupati svojim učionicama učenici su se prethodno morali prijaviti na Office365 za škole što je velika većina već napravila. Za one koji još nisu, upute za početnu prijavu nalaze se na poveznici http://bit.ly/OFFICE365_prvaPrijava

Dodatno, postavljamo i poveznicu  na e-sferu školske knjige ‐ e-sfera.hr  koja je zbog nastale situacije privremeno omogućila pristup svim svojim sadržajima. Na e-sferu se prijavljujete istim podatcima koje koristite i za e-dnevnik i ove virtualne učionice.

Poštovani roditelji, pratite našu web i FB stranicu radi novih informacija te nam se sa svim pitanjima i nejasnoćama slobodno obratite kako bismo u ovom izazovnom vremenu olakšali obrazovanje našim učenicima.
 
 
 

[OPŠIRNIJE]



Natjecanje u futsalu
Sabina Rubinić / datum: 14. 3. 2020. 21:40

Naši učenici 6. razreda sudjelovali su 11. 3. 2020. na natjecanju iz futsala u Zaprešiću.


[OPŠIRNIJE]



Naši učenici u polufinalu!
Administrator / datum: 14. 3. 2020. 19:14

Nakon nestrpljivog iščekivanja napokon su objavljeni rezultati Hippo natjecanja koje je održano u našoj školi 21. 2. 2020. Čak 4 učenika naše škole je izborilo plasman na državno polufinale koje će se održati krajem ožujka u našoj školi. U kategoriji Hippo 1 – Ana Marić, 5. r, Hippo 2 – Larisa Vajdić, 6. a, Dario Drvodelić, 6. b i Hippo 3 – Barbara Pili, 8. r. Čestitamo im na ovom uspjehu! Čestitke upućujemo i njihovoj mentorici i organizatorici natjecanja u našoj školi, učiteljici Rašeljki Budić!
Također čestitamo svim ostalim učenicima koji su se pripremali i sudjelovali, a nažalost nisu se uspjeli plasirati među prvih 10%. Oni su svejedno također pokazali zavidno znanje engleskog u vještinama slušanja, čitanja i jezičnih zakonitosti. To su Antonio Marić, Klara Kirin, Lucija Štefanović, Noa Ratković, Jakov Lukša, Filip Beluhan, Luka Ivčetić, Mihaela Magdić, Lorena Zornjak, Sara Komar, Tina Petrinšak, Antonio Komar, Nina Debogović, Petar Pili, Juraj Lukša, Mark Jakolić, Jurica Matas i David Jakševac.
Polufinalistima želimo puno uspjeha na daljnjem natjecanju i odlazak u finale!


[OPŠIRNIJE]



Dan broja Pi
Administrator / datum: 14. 3. 2020. 03:14

U matematici postoji jedan poseban broj, toliko poseban da čak ima svoj dan!

14. ožujka je dan broja Pi!

Broj Pi (označavamo ga grčkim slovom π) predstavlja omjer opsega i promjera kružnice. Njegova vrijednost zaokružena na dvije decimale iznosi 3.14. Zato se baš datum 14. 3. odredio kao dan broja Pi.

Pi ima izuzetno veliku primjenu u matematici i fizici. Pojavljuje se u puno važnih formula kao što su formule za površinu kruga i elipse, obujam kugle, valjka i stošca.

Otkrili su ga Babilonci prije više od 4000 godina. Slavni matematičar Arhimed, koji je živio od 287. do 212. godine prije nove ere, prvi je točno procijenio vrijednost broja Pi. Pojavom računala počeli su se obarati rekordi. Broj Pi ima beskonačno mnogo znamenki, tako da se i danas nastavlja obaranje rekorda u izračunavanju sve većeg broja znamenki. Danas je već poznato više od 13 trilijuna znamenki!!!

Same proslave broja Pi su vrlo zabavne, najpoznatija je tradicija pečenja pita. Na dan broja Pi u Americi se pojede veliki broj pita. Pite su došle u vezu s brojem Pi kad je jedan fizičar otkrio da ako se broj Pi u obliku 3.14 pročita naopako, 3.14 postane riječ PIE (engl. pita).

Naši učenici 7. razreda pripremaju razne aktivnosti kojima će obilježiti taj dan kada se vrate u školske klupe. Učionicu i hodnik škole već su uredili uz malu pomoć 5. razreda i učiteljica Martine Ščukanec i Marine Poljak.